Wykluczenie cyfrowe. Na czym polega?

Ze względu na ogromną różnorodność sprzętu i oprogramowania wielu z użytkowników Internetu jest narażonych na tzw. wykluczenie cyfrowe. Przez „wykluczenie cyfrowe” można rozumieć brak lub ograniczoną możliwość skorzystania z nowoczesnych form komunikacji.

Zjawisko to chociaż nie jest zauważalne wśród wielu ludzi, dotyka coraz większą ilość obywateli i coraz więcej osób znajduje się poza głównymi nurtami technologiczno - cywilizacyjnymi.

Liczba osób, dla których formy komunikacji cyfrowej są naturalnym elementem otaczającej rzeczywistości stale rośnie i w perspektywie najbliższych lat będzie rosła.

Przyczyny wykluczenia cyfrowego

Przyczyn wykluczenia cyfrowego jest wiele, można je podzielić na czynniki miękkie i twarde.

  • Czynniki miękkie to m.in.: bariery psychologiczne, mentalne, brak kompetencji i motywacji.
  • Czynniki twarde to: brak lub ograniczony dostęp do infrastruktury, sprzętu i oprogramowania. Według danych GUS z 2011 roku 9,5 mln polskich obywateli nie ma dostępu do Internetu, a to stanowi 33% gospodarstw domowych. Na największą skalę wykluczone są osoby z wykształceniem średnim i niższym, z których 9,2 mln to osoby wykluczone cyfrowo. W dalszej kolejności - osoby w wieku powyżej 55 lat, z których 6,1 mln osób nigdy nie korzystało z zasobów sieci.

Problem w dużej mierze dotyka także osoby niepełnosprawne, z których wykluczonych jest 1,6 mln obywateli. Sumując czynniki twarde i miękkie: 13 mln obywateli jest wykluczonych z życia internetowego, a to stawia nas w samym ogonie Europy, obok Rumunii, Bułgarii i Grecji (PCRS).

Czy jest szansa by zmienić taki stan rzeczy?

Ten stan rzeczy teoretycznie już powinien wchodzić w życie, ale przez wielu ciągle jest pomijany. W maju 2012r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, które zobowiązuje podmioty realizujące zadania publiczne do dostosowania swoich stron internetowych dla potrzeb osób wykluczonych cyfrowo. Nakłada obowiązek przystosowania serwisów www zgodnie z wytycznymi WCAG 2.0 na poziomie AA w ciągu 3 lat, do 21 maja 2015!!!

Mówi również o tym, że każda większa modernizacja serwisu powinna zostać przeprowadzona już zgodnie z nowymi wytycznymi.

Nie jesteś wykluczony? Nie wykluczaj innych.

 

ZAMÓW BEZPŁATNY AUDYT

Image